कन्या राशीचे वै’वाहिक जीवन कसे असते जाणून घ्या

कन्या राशीचे चिन्ह म्हणजे हातात फुल असलेली म’हिला. या राशीचा स्वा’मी बुध आहे. यामुळे या राशीचे लोक आपल्या कामासाठी अधिक म’हत्त्वाकांक्षी बनतात. त्यांच्या जीवनात बुध ग्रहाचा प्र’भाव स्प’ष्टपणे दिसून येतो. त्यांच्या स्वभावात न’म्रता आहे. त्यांना वि नाकारण रा’ग येत नाही, पण रा’ग आला की प’टकन जात नाही. ज्यामुळे त्यांना रा ग येतो, त्या व्यक्तीसाठी त्यांच्या म’नात ति’रस्कार निर्माण होतो.

या राशीचे लोक बहुतेक प्रकरणांमध्ये, में’दूऐवजी हृ’दयाद्वारे काम करतात. ते ला’जाळू स्वभावाचे असतात. आ’रोग्याच्या दृ’ष्टीकोनातून फु फ्फुस, प चन आणि आ तड्यांशी सं बंधित आ’जार या लोकांमध्ये आढळतात. ते खूप भाव’नि’क असतात. ते ना’जूक असून त्यांना ल लित क’ला आवडतात. या लोकांचे बालपण सं’घर्षात जाते, सुविधा स’हजास’हजी मिळत नाहीत. गु’णवत्तेच्या जोरावर ते उ’च्च पदावर पोहोचतात. सं’कटही त्यांना प रावृत्त करू शकत नाही.

त्यांचे वै’वा’हिक जीवनही फारसे सु’खी नसते. त्यांचे प्रे’म’प्र’करण अनेकदा फारसे य’शस्वी होत नाही. जवळच्या लोकांशी त्याची भां’डणे सुरूच असतात. अशा व्यक्तींची धा र्मिक क ल्पनांवर श्र’द्धा असते परंतु ते कोणत्याही वि’शिष्ट श्र द्धे शी सं’बंधित नसतात. या राशीचे लोक अ’परिचित लोकांमध्ये जास्त लो’कप्रिय असतात. कन्या राशीचे वै’वाहिक जी’वन कसे असते हे जाणून घेऊया.

मुलगा कन्या, मुलगी मेष – कन्या राशीच्या पुरुषामध्ये ने’तृत्वाचा अ’भाव असतो आणि मेष राशीची स्त्री अ’तिशय च’तुर असते. म्हणूनच मेष स्त्री कन्या राशीवर व’र्चस्व गा जवण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे एकमेकांशी सौ’हार्दपूर्ण सं’बंध प्र’स्थापित होत नाहीत. यामुळे जी’वनरुपी वाहन ध’क्का मारत चालवावे लागते. म्हणुनच मुलगा कन्या आणि मुलगी मेष या राशीची एक सामान्य जोडी असेल.

मुलगा कन्या, मुलगी वृषभ – दोन्ही राशींमध्ये मूलभूत सा’म्य आहे, ज्यामुळे मा’नसिक म’तभे’द न’ग’ण्य राहतील आणि सं’बं’ध म’धुर राहतील. हे दोघे मिळून एका क्षणात सर्वात मोठ्या स’मस्येवर तो’डगा काढू शकतात. जोडी उ’त्तम असेल. कन्या पुरुषाच्या वि’सराळू स्वभावामुळे वृषभ स्त्रीला रा’ग येऊ शकतो. कन्या राशीला त्यांची ही स’वय सु’धारावी लागेल. आपापसात प्रे’म असेल, पण सा’माजिक वा गणूक सारखी नसल्यामुळे कधी-कधी भां’डणे होतील.

मुलगा कन्या, मुलगी मिथुन – या दोन्ही राशी बुध ग्रहाच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. मिथुन स्त्री बु’द्धिमान असते आणि कन्या पुरुष वि’सराळू. मिथुन स्त्री कन्या पुरुषाचे ने’तृत्व करेल. जरी कन्या मिथुन जोडीदाराचा प्रत्येक शब्द पाळेल, परंतु जर त्याने तिच्या स्वा’तंत्र्यात ह’स्तक्षेप केला तर नक्कीच सं’घर्ष होईल. मग ना’त्यात दु’रावा येईल. म्हणून, का’ळजीपूर्वक वि चार करून वि’वाह सं’बं’ध ठेवल्यास चांगले होईल.

मुलगा कन्या, मुलगी कर्क – या दोघांमध्ये मू’लभूत सा’म्य आहे. कर्क स्त्री कन्या जो’डीदारावर प्रे म आणि वि श्वास ठेवेल. कन्या राशीचा पुरुष देखील कर्क राशीला महत्त्व देईल, ज्यामुळे सं’बंध चांगले राहतील. परंतु कन्या जो’डीदाराचे छोट्या छोट्या गोष्टींवर खो’टे बोलणे, कर्क राशीसाठी त्रा सदायक ठरेल. दोघांची जोडी चांगली असेल.

मुलगा कन्या, मुलगी सिंह – कन्या राशीमध्ये भूमी त’त्व असते आणि सिंहमध्ये अ’ग्नि त’त्व असते. या घटकांमध्ये श’त्रुत्वाची भा’वना असते. तरीही सिंह राशीच्या स्त्रीने ह ट्टी स्व’भाव सोडून त’डजो’डीचा दृ’ष्टीकोन स्वीकारला तर एकमेकांची सा’थ मिळेल. एकमेकांशी वै’वाहिक सं’बं’ध ठेवणे या राशींसाठी फारसे फा’यदेशीर ठरणार नाही.

मुलगा कन्या, मुलगी कन्या – कन्या राशीच्या पुरुषाने कन्या राशीच्या स्त्री’सोबत ल ग्न करणे शुभ ठरू शकते. दोघांमध्ये मू’लभूत स मानता आहे, परंतु व्या वहारिक अ’समानता असेल. कन्या राशीची स्त्री सं’वे’दनशील असेल, परंतु कन्या राशीचा पुरुष उ’दासीन असेल. आ’पापसात प्रे’म असेल, पण सा’माजिक वा’ग’णूक सारखी नसल्यामुळे कधी-कधी भां डणे होतील.

मुलगा कन्या, मुलगी तूळ – कन्या ही द्वै’त स्वभावाची आहे आणि तूळ ही प’रिवर्तनशील राशी आहे. त्यामुळे कन्या राशीचा पुरुष दु’हेरी व’र्ण असेल. तूळ राशीची स्त्री क’ठोर नि’र्णय घेणारी असेल. कन्या नेहमी तूळ राशीकडे आ’कर्षित होईल. कन्या राशीच्या बे’फि’कीर स्वभावामुळे थोडाफार दु’रावा निर्माण होईल. दोघांची जोडी चांगली असेल.

मुलगा कन्या, मुलगी वृश्चिक – दोघांची मते मिळतील, त्यामुळे नाते चांगले निर्माण होईल. जर कन्या पुरुष वृश्चिक स्त्रीला स’हकार्य करत असेल तर ही जोडी इतरांसमोर एक उदाहरण ठेवू शकते. वृश्चिक स्त्रीला तिच्या भा’वनिक बाजूवर नि’यंत्रण ठेवावे लागेल. वृश्चिक राशीची क’ल्पनाशक्ती खूप ती’व्र असेल. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आ’पापसात काहीही ल’पवू नका. या राशींची जोडी चांगली असेल.

मुलगा कन्या, मुलगी धनु – या दोन राशींमध्ये वै’वाहिक सं’बं’ध असणे चांगले मानले जात नाही, परंतु प्रे’म’सं’बंध चांगले ठरू शकतात. वि’वाहामध्ये आ’त्मसमर्पण आवश्यक आहे कारण त्याशिवाय ना’ते टिकू शकत नाही. या दोघांचे अ’हंकार अनेकदा भि’डतील. जर कन्या राशीचे जो डीदार धनु राशीला श’रण गेले तर हे वि’वाह सं’बं’ध काही प्रमाणात टिकू शकतात.

मुलगा कन्या, मुलगी मकर – दोघेही एकमेकांशी नि’ष्ठा राखण्यासाठी स’र्वतोपरी प्र’यत्न करतील, ज्यामुळे सं’बं’ध देखील चांगले चालतील. दोघेही आ’ळशी असतील परंतु आवश्यक काम पूर्ण झाल्यावर स क्रिय होतील. कन्या पुरुषाला अ’न्नामध्ये जास्त र’स असेल आणि मकर राशीची स्त्री या बाबतीत नेहमीच मागे राहते. वै’वाहिक सं’बं’ध ठेवणे योग्य आहे.

मुलगा कन्या, मुलगी कुंभ – कन्या राशीचे पुरुष आणि कुंभ राशीची स्त्री एकमेकांशी ल’ग्न करू शकतात. पण एकमेकांना नी’ट पा’रखून मगच ल’ग्न कराव. कुंभ राशीच्या स्त्रीयांना पैसा सर्वात जास्त प्रि’य असतो. कन्या राशीच्या पुरुषांना सो’ने प्रि’य असते. त्यांच्या सं’घर्षाचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे व्या’वहारिक बाजू. या गोष्टींचा स’मन्वय साधला तर वै’वा’हिक सं’बं’ध सुरळीत प्र’स्थापित होऊ शकतात.

मुलगा कन्या, मुलगी मीन – मीन राशीची चांगली क’ल्पनाशक्ती आणि कन्या राशीच्या पुरुषाचे योग्य वेळी चांगले काम, हे दोघे मिळून एका क्ष’णात सर्वात मोठ्या स’मस्येवर तो’डगा काढू शकतात. जर मीन स्त्रीने कन्या जो’डीदाराच्या स्वा’तंत्र्यात फारसा ह’स्तक्षेप केला नाही तर ना’ते’संबंध खूप स’मृ’द्ध होतील.

टिप – मित्रांनो कुठल्याही प्रकारची अं ध श्र द्धा पसरविणे हा आमच्या पेज चा उद्देश नसून केवळ भारतीय समाज मान्य असलेल्या कथा उपाय व विधी या माध्यमातून आपल्या पर्यंत पोहचविले जातात. आमचे पेज कोणत्याही प्रकारच्या अंध श्रद्धेला खतपाणी घालत नाही. इथे शे’अर होणारे लेख हे फक्त माहिती साठीच आहेत त्यांचा वापर अं ध श्र द्धा म्हणून कृपया करू नये.

तर मित्रांनो तुम्हाला काय अजून वाचायला आवडेल हे आम्हाला तुमच्या कमेंट मार्फत जरुर कळवा. कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते. तसेच, आमचे फेसबुक पेज नक्की लाईक करा जेणेकरून तुम्हाला आमच्या सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळत राहतील आणि त्याच बरोबर आमचे फेसबुक पेज शे’अर हि नक्की करा धन्यवाद..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *