वि’वाहित म’हिला घरी ए’कट्या असतांना करतात ही कामं, याबाबत प’तीलाही नसते क’ल्पना

ल’ग्नानंतर कोणतीही स्त्री आपल्या घ’रगुती जी’वनात इतकी व्य’स्त होऊन जाते की तिला तिच्या आ’वडीचे कोणतेही काम करता येत नाही. पण ल’ग्नाआधी त्यांना अडवणारे कुणीही नसते आणि त्या त्यांच्या म’नाप्रमाणे सर्व करत असतात. ल ग्नानंतर जवळ जवळ सर्वच म’हिलांवर बर्‍याचशा ज’बाबदाऱ्या असतात.

म्हणून जेव्हा एखाद्या म हिलांना घरात ए’कटे राहण्याची सं’धी मिळते तेव्हा त्या ह’वं ते क’रू शकतात. अशा वेळी त्यांना त्यांचे सर्व छं’द आठवतात आणि शां’तपणे त्याचा पा’ठपुरावा करतात. घरात ए’कटं असताना स्त्रि या अजून काय करतात हे आपल्याला माहिती आहे का? चला तर मग आज आपण शोधूयात..

फोनवर ता सन् तास बोलत बसतात –

आपल्या सर्वांना माहित आहे की स्त्रियांना ग’प्पा मारणे खुपच आवडते. अशा परिस्थितीत जेव्हा त्या घरी ए’कट्या असतात तेव्हा त्या त्यांच्या ना’तेवाईकांशी किंवा इतर मित्र मै’त्रिणींशी फोनवर ता’सनतास बोलत असतात.

न’व न वीन क’पडे ट्रा’य करुन पाहणे –

प्रत्येक स्त्री’ला सुं’दर दिसणे आ’वडत असते. म्हणूनच जेव्हा जेव्हा एखादी स्त्री घरात ए’कटीच असते तेव्हा ती न व – न वीन क’पडे प’रिधान करते. विशेषत: ज्या म हिलांना घरात जी’न्स आणि फॅन्सी कपडे घालण्याची प’रवानगी नसते, त्या स्त्रि या ए’कटे असतात तेव्हा या सर्व गोष्टी नक्कीच वापरुन पाहतात.

वि’श्रांती घेणे

बहुतेक वि’वाहित म हिला सकाळी लवकर उ’ठतात आणि दूपारपर्यंत त्यांच्या कामात अगदी व्य’स्त असतात. कारण त्यांच्यावर ब’र्‍याच घरगुती ज’बाबदाऱ्या असतात. अशा प रिस्थितीत जेव्हा कोणतीही स्त्री घरात ए कटी असते तेव्हा दुपार नंतर त्यांना आ’राम करायला जास्त आवडते.

डांस

अशा अनेक अशा स्त्रि’या देखील आहेत ज्यांना नृ’त्याची फार आ’वड असते. पण घरात सासू-सासरे असल्या कारणाने त्या त्यांच्या छं’द व आ’वडींवर नि’यंत्रण ठेवतात पण घरी कोणी नसताना त्या त्यांच्या आ’वडत्या सॉं गवर म’नसोक्त डां’स करतात.

सौं’दर्य उ’पचार –

म हिलांना आपला चेहऱ्याचा लू’क उ’जळ बनवायला आ’वडते. म्हणून जेव्हा जेव्हा त्यांना घरातील इतर कामातून वेळ मिळतो तेव्हा त्या त्यांचे सौं’दर्य वाढविण्यासाठी सौं’दर्य उ पचारांचा वापर करताना दिसतात.

मै’त्रिणींबरोबर पा’र्टी –

बऱ्याच प्र’गत म हिला ना’तेवाईक किंवा मैत्रिणींना आ’मंत्रित करून घरात ए’कट्या असतात तेव्हा एखादी छानशी पा’र्टी अ’रेंज करतात. इतर दिवशी त्यांचा न’वरा आणि सा’सरे घरी असल्यामुळे त्यांना अशी पा’र्टी करता येणार नसते. म्हणून त्या मै त्रिणींसह बाहेर आ’उटींग करण्यासाठी वेळ घा लवतात.

आवडता खा’द्यपदार्थ बनविणे –

घरात इतर व’डीलधारी माणसे असल्याने त्या सा’मान्य दिवसांत त्यांच्या आवडीचे पदार्थ शि’जवू शकत नाही. पण जेव्हा त्या ए कट्या असतात तेव्हा आ वडते प’दार्थ बनवून खाण्यात गुं’ग असतात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *