से’क्स दरम्यान 70% महिला पूर्णतः सं’तुष्ट असल्याचे फक्त दाखवत असतात… यामागील कारण जाणून है’राण व्हाल.!

महिला एकावेळी झालेल्या सं’भोगादरम्यान अनेक वेळा सं’तुष्ट होऊ शकतात. यानंतरही, बहुतेक स्त्रियांना सं’तुष्ट होण्याबाबतची कल्पना नसते. अनेक स्त्रिया सं’तुष्ट असण्याचा फक्त दि’खावा करतात.

से’क्सोलॉजिस्ट म्हणतात की से’क्सच्या बाबतीत पुरुष ब’ल्बसारखे असतात, जे स्वि’च दाबताच चालू होतात. दुसरीकडे, स्त्रिया इ’स्त्रीसारख्या असतात, ज्यांना स्वि’च केल्यानंतरही वेळ लागतो. जर हे विचारात घेतले नाही तर स्त्रिया से’क्समध्ये सं’तुष्टता गाठूच शकत नाहीत.

सुमारे 70% स्त्रिया या सं’तुष्ट असल्याचं केवळ भासवत असताना त्या से’क्सच्या दरम्यान उ’च्चता गाठत नाहीतच. अशा परिस्थितीत, त्यांच्या जो डीदाराला खूश करण्यासाठी, त्यांना सं’तुष्टतेचे ना’टक करणे भाग पडते. 

सं’तुष्टता काय आहे सं’तुष्ट म्हणजेच ‘ऑ’र्ग्रेजम’ हा शब्द ग्रीक शब्द ‘ऑर्गो’ वरून आला आहे. ऑ’र्ग्रेजम म्हणजे श’रीर सं’बं’धानंतर होणारी संतुष्टी. शा’रीरिक सं’बंध ठेवणाऱ्या अनेकांना ऑ’र्गॅज्मच्या बाबतीत अनेक गैरसमज असतात. सं’भो’ग करताना सं’तुष्टी चार टप्प्यात येते. पहिली गोष्ट म्हणजे उ’त्साह. या अवस्थेत स्त्रीला से’क्ससाठी तयार वाटू लागते. 

दुसऱ्या टप्प्याला प्ले’टू म्हणतात. या दरम्यान, स्त्रीच्या लैं’गिक अ’व’य’वांना र’क्ता:भि’सरण वाढते. याचबरोबर, हृदयाचे ठोके आणि र’क्तदाब देखील वाढतो. 

यानंतर असते सं’तुष्टता. या टप्प्यात, ग’र्भाशय, यो’नी आणि ओ’टीपोटाचे स्ना’यू सतत आ’कुंचन आणि प्र’सरण होऊ लागतात. याचबरोबर, एक वेळ येते जेव्हा स्त्री सं’तुष्ट होते. 

त्यानंतर रि’जॉल्यूशन होते. या टप्प्यात, श’रीर शांत होते आणि र’क्त परिसंचरण त्याच्या सामान्य वेगाने सुरू होते.

ऑ’र्गेजमचे प्रकार – 

क्लि’टोरल ऑ’र्गेजम- क्लिट किंवा क्लि’टोरिस ही एक स्त्री रचना आहे जी लैं’गिक सं’बं’धांमध्ये महत्वाची भूमिका बजावते. सं’तुष्ट होण्यासाठी ही सर्वात जास्त चर्चेतील गोष्ट आहे.

ड्यु’रेक्स या कं’डोम निर्मिती कंपनीचा हा अहवाल देशातील लैं’गिक आ’रोग्याचा प’र्दाफा’श करतो. पॉ’र्न मूव्ही पाहण्यात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर असताना ही परिस्थिती आहे. पॉ’र्न हब वे’बसाईटवर 2018 च्या आकडेवारीनुसार पॉ’र्न मुव्ही पाहण्यात अ’मेरिका आणि ब्रि’टन नंतर आपला नंबर येतो. 

जी-स्पॉ’ट ऑ’र्गेजम – ते यो’नीच्या आत सुमारे 3 इंच आहे, जेथे इ’रेक्टा’इल टि’श्यू आहे. से’क्स दरम्यान येथे स्प’र्श झाल्यावर स्त्री सं’तुष्टता प्राप्त करू शकते.

ए-स्पॉ’ट ऑ र्ग्रेजम- हा यो’नीचा अधिक आतील भाग आहे. अनेकदा या भागापर्यंत पोहचणारे लैं’गिक सं’बंध मुळातच घडत नाहीत.

आपण लैं’गि’क’तेशी सं’बंधित प्रत्येक गोष्ट पाहतो, तरीही भारतीय पुरुष आपल्या जोडीदाराच्या लैं’गिक समाधानाबद्दल इतके निष्काळजी का असतात? 

हे समजून घेण्यासाठी आधी ‘सं’तुष्टता’ म्हणजे काय हे जाणून घ्या.

अनेकदा होऊ शकतं ऑ’र्गेजम – पुरुषांमध्ये सं’भो’ग करताना फक्त एकदाच सं’तुष्टता होते, तर स्त्रियांमध्ये, सं’भो’गाच्या दरम्यान अनेक वेळा होऊ शकते.

इं’टरनॅशनल सो’सायटी फॉ’र से’क्सु’अल मे’डिसिनच्या अभ्यासानुसार, सुमारे 8% स्त्रिया एकाच वेळी 20 वेळा सं’तुष्ट होऊ शकतात. 

ही टक्केवारी वेगवेगळ्या देशांमध्ये कमी-जास्त आहे. उदाहरणार्थ, युनायटेड किं’गडममध्ये 2017 च्या एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की जवळजवळ 70% स्त्रि’यांनी से’क्स करताना अनेकदा सं’तुष्ट झालं असल्याचा अहवाल दिला आहे. असे का होते की इतर देशांतील स्त्रिया से’क्स’दरम्यान अनेक वेळा या टप्प्यावर पोहचू शकतात, तर भारतात 70% पेक्षा जास्त स्त्रियांना सं’तुष्ट असल्याचा दि’खावा करावा लागतो.

यामागे अनेक गोष्टी आहेत, त्यापैकी सर्वात मोठा सामाजिक घटक आहे. सं’तुष्टता अंतराचे प्रमुख कारण म्हणजे स्त्रियांना से’क्सच्या बाबतीत त्यांच्या जोडीदाराशी बोलण्याची अ’समर्थता. असे म्हटले जाते की से’क्सबद्दल बोलणे ही चांगली गोष्ट नाही. सुसंस्कृत मुलींना याबद्दल माहिती असण्याची गरज नाही. 

हेच कारण आहे की लैं’गि’कदृष्ट्या स’क्रिय राहूनही, त्यांना त्यांच्या आवडी -निवडीबद्दल सांगता येत नाही की त्यांना काय आवडते आणि काय आवडत नाही.

बे’डवरती त्यांचा पा’र्टनर कोणत्या सम स्यांना सामोरे जात आहे हे देखील पु’रुषांना सांगितले जात नाही. या गोष्टी भारतीय महिलांमध्ये लैं’गि’क सं’कटाचे कारण आहे. स्त्रिया मा’सिक पा’ळीबद्दल बोलत आहेत, परंतु लैं’गि’क’तेबद्दल अ’द्याप बोलले जात नाही. पती -पत्नीसुद्धा याबद्दल बोलण्यास सं’कोच करतात.

हा एक आजार देखील आहे कारण.. सं’तुष्ट न होण्यामागचे आणखी एक कारण हा आ’जार देखील आहे, ज्याला ए’नॉ’र्गेज्मिया म्हणतात. या पे’शंटमध्ये से’क्स दरम्यान उ’त्साह असतो पण तो सं’तुष्टता गा’ठू शकत नाही. बऱ्याच वेळा, पती पत्नीमध्ये या बाबतची जागरुकता नसल्यामुळे, ए’नॉर्गेज्मिया आजार स्त्री’मध्ये होतो. त्याचबरोबर, कोणत्याही मोठ्या श’स्त्रक्रि’येनंतरही हे घडते. काही औषधे घेत असलेल्या स्त्रियांमध्ये ए’नॉर्गेज्मिया विकसित होऊ शकतो, जसे की एं’टी-डि’प्रेसेंट (उ’दासीनता वि’रोधी)

यावरील उ’पचार काय? ए’नोर्गॅस्मिया हा स्वतःच एक रो’ग नाही, परंतु बऱ्याचदा अनेक भा’वनिक कारणांमुळे होतो.

अशा परिस्थितीत जर लैं’गि’क भागीदार आपापसात मोकळेपणाने बोलले तर ही स’मस्या संपते. या व्यतिरिक्त, जर नै’राश्यासाठी औ’षधे घेतली जात असतील किंवा कोणत्याही श’स्त्र’क्रियेनंतर हा बदल झाला असेल तर डॉ’क्टरांव्यतिरिक्त जो डीदाराची मदत घ्यावी.

नियमित ऑ’र्गॅज्मने डि’प्रेशन दूर होतं – 

नियमितपणे ऑ’र्गॅज्मचा अ नुभव झाल्यास रो’ग’प्रतिकारक शक्ती वाढते. वेगवेगळ्या इ’न्फेक्शनपासून तुमचा बचाव होतो. ए’क्सपर्टचं असं मत आहे की, याने व्यक्तीचं आयुष्य वाढतं. कारण याचा हृ’दय आणि इ’म्यून सि’स्टीमवर चांगला प्रभाव पडतो. 

ऑ’र्गॅज्मचा वर्ल्ड रे’कॉर्ड – सेंटर फॉर मॅरिटल अॅन्ड से’क्शुअल स्ट’डीज कॅलिफोर्नियामधील एका प्रयोगादरम्यान ऑ’र्गॅज्मचा व’र्ल्ड रे’कॉर्ड कायम झाला होता. १९९६ मध्ये एका महिलेने ४५ सेकंदात ऑ’र्गॅज्मचा व’र्ल्ड रे’कॉर्ड केला होता. 

सं’तुष्टता कशी होऊ शकते – लैं’गिक सं’भोग म्हणजे लैं’गिक क्रि’याकलाप, ज्यामध्ये समान आनंद आहे म्हणजे दोन्ही पूर्णपणे गुंतलेले आहेत. त्यामुळे एक स्त्री पूर्णपणे से’क्ससाठी तयार असेल जेव्हा ती घरातील किंवा बाहेरच्या कामामुळे थकलेली नसेल, जेव्हा ती आनंदी असेल आणि जेव्हा ती तिच्या जो’डीदाराशी सं’लग्न असेल. अशा स्थितीत से’क्समध्ये सं’तुष्टता येण्याची शक्यता वाढते.

फो’रप्ले हा से’क्सचा एक आवश्यक भाग आहे. सं’भोग करण्यापूर्वी जो’डप्यांमधील लैं’गिक वागणूक महिला भा’गीदाराला सं’तुष्टता गाठण्यास मदत करते. वास्तविक पुरुषांना उ’त्तेजित होण्यास कमी वेळ लागतो, तर महिलांना जास्त वेळ लागतो. यामुळे पुरुषांनी से’क्स करताना फो’रप्लेवर ल’क्ष केंद्रित केले पाहिजे.

क्लि’टोरल उ’त्तेजना हा सं’तुष्ट होण्याचा सर्वात लोकप्रिय टप्पा आहे, परंतु यासाठी स्त्रीने पुरुषाच्या व’र असणे आवश्यक आहे.

त’ज्ज्ञ काय म्हणतात – वरिष्ठ से’क्सॉलॉजिस्ट, मुंबई यांच्या मते, निसर्गाने महिलांना अ’प्रतिम शक्ती दिली आहे आणि त्यांना एका सं’भोगा दरम्यान अनेक वेळा सं’तुष्ट होता येऊ शकते.

यानंतरही, जर त्यांना एकदाही हा आनंद मिळत नसेल, तर त्याची उणीव त्यांची नाही, तर त्यांच्या जो डीदाराची आहे. ते पूर्णपणे से’क्समध्ये गुंतू शकत नाहीत. 

अशा स्थितीत त्यांना सं’तुष्टता मिळू शकणार नाही हे उघड आहे.  मग पतीला खू’श करण्यासाठी किंवा त्याचा अ हंकार तृ’प्त करण्यासाठी ती सं’तुष्ट असल्याचा दिखावा करते.

कित्येक वेळा असे देखील घडते की त्यांचा जो’डीदार रि’टार्डेड इ’जे’कुलेशन आ’जाराने ग्र’स्त असेल, म्हणजेच बराच काळ से’क्स केल्यानंतरही ती व्यक्ती सं’तुष्ट होत नाही. अशा परिस्थितीत, थकलेली स्त्री क्ला’यमॅक्सचे ना’टक करते जेणेकरून ती थांबते.

मित्रांनो, जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर आपल्या मित्र आणि परिवारासह शे’अर करा आणि अशाच नवनवीन माहितीसाठी आपल्या पेजशी कनेक्टेड रहा..धन्यवाद.!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *